Πολιτική της Εταιρείας

Όραμα της Εταιρείας Ιωάννου & Παρασκευαΐδης Λτδ είναι η αξιοποίηση των πόρων και της φήμης της για διατήρηση ηγετικής παρουσίας, σαν πρότυπος οργανισμός, στον κατασκευαστικό και αναπτυξιακό τομέα.

 

Στρατηγικοί Πυλώνες και Στόχοι της Εταιρείας είναι:

1.    Ανάπτυξη:

α.   Στοχευμένη συμμετοχή και ηγετικός ρόλος σε όλο το φάσμα κατασκευαστικών Έργων, αξιοποιώντας τους πόρους και τεχνογνωσία της Εταιρείας.

β.   Αποτελεσματικός συμψηφισμός ποιότητας και κερδοφορίας του Έργου.

γ.   Αποτελεσματικός προγραμματισμός και απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού με μια ισορροπημένη σχέση εργατικού, τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού.

δ.   Για εξασφάλιση προνομιακών τιμών πώλησης σε Έργα Ανάπτυξης της Εταιρείας.

2.    Υψηλά επίπεδα Ποιότητας, Ασφάλειας και Υγείας και Περιβαλλοντικής απόδοσης:

α.   Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και τον προϋπολογισμό του Έργου.

β.   Προγραμματισμός και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων των υπεργολάβων και προμηθευτών, με στόχο την πρόληψη των ατυχημάτων και της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

γ.   Εφαρμογή πλαισίου για την αξιολόγηση και συμμόρφωση νομικών, ρυθμιστικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

δ.   Παρακολούθηση μετρήσιμων δεικτών επίδοσης που αφορούν το βαθμό ικανοποίησης  Πελατών, την απόδοση στην εκτέλεση των Έργων, τον βαθμό περιβαλλοντικής απόδοσης, καθώς και την απόδοση στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας, συμπεριλαμβανομένης και της απόδοσης των υπεργολάβων, προμηθευτών, συνεργατών της Εταιρείας.

ε.    Επικοινωνία της πολιτικής της Εταιρείας στους εργαζόμενους, προμηθευτές, υπεργολάβους, συνεργάτες και το Κοινό.

3.    Αποτελεσματικότητα:

α.   Χρήση προηγμένων και καινοτόμων μεθόδων σχεδιασμού, κατασκευής και διαχείρισης Έργων.

β.   Επένδυση σε νέα μηχανήματα, εξοπλισμό και συστήματα πληροφορικής για διασφάλιση τεχνολογικής προόδου και ανάπτυξης και της αποφυγής των ατυχημάτων και περιβαλλοντικής ρύπανσης.

4.    Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού:

α.   Προσέλκυση, ανάπτυξη, διατήρηση και δέσμευση ικανών στελεχών και προσωπικού.

β.   Στοχευμένη εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού σε τεχνικό και διαπροσωπικό επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που αφορούν την Ποιότητα, προστασία του Περιβάλλοντος, Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία.

γ.   Αντικειμενική αξιολόγηση και αξιοκρατική διαχείριση του προσωπικού.

5.    Εξυπηρέτηση Πελατών:

α.   Παροχή υπηρεσιών που ικανοποιεί ή υπερβαίνει τις προσδοκίες των Πελατών της Εταιρείας.

β.   Άμεση ανταπόκριση, υποστήριξη και ικανοποίηση δικαιολογημένων απαιτήσεων των Πελατών.

6.    Εταιρική εικόνα:

α.   Παρακολούθηση και ενδυνάμωση των σχέσεων με τους Πελάτες και Συνεργάτες της Εταιρείας. Ανάπτυξη και προώθηση καλών σχέσεων με άλλους Φορείς και Αρχές.

β.   Ενίσχυση της επικοινωνιακής πολιτικής.

γ.   Προβολή και προώθηση της εταιρικής εικόνας.

7.    Κοινοπραξίες/Πολυεθνικές Συνεργασίες:

Συμμετοχή και ανάληψη ηγετικού ρόλου σε Κοινοπραξίες/ Πολυεθνικές Συνεργασίες για σημαντικά κατασκευαστικά και άλλα Έργα Παραχώρησης στην Κύπρο.

 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001, η Διοίκηση δεσμεύεται να παρέχει τους πόρους που απαιτούνται, για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας, της Περιβαλλοντικής επίδοσης και των επιπέδων Ασφάλειας και  Υγείας στην Εταιρεία.

 

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 17/06/2013